لیست قیمت تیرآهن (اردیبهشت 1403)

نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمتآخرین بروزرسانی
تیرآهن 12ذوب آهن12 متر1223,950,000 تومان1403/02/08
تیرآهن 14ذوب آهن12 متر1554,900,000 تومان1403/02/08
تیرآهن 16ذوب آهن12 متر1955,900,000 تومان1403/02/08
تیرآهن 18ذوب آهن12 متر2256,900,000 تومان1403/02/08
تیرآهن 20ذوب آهن12 متر2769,300,000 تومان1403/02/08
تیرآهن 22ذوب آهن12 متر31510,600,000 تومان1403/02/08
تیرآهن 24ذوب آهن12 متر36911,400,000 تومان1403/02/08
تیرآهن 27ذوب آهن12 متر43413,300,000 تومان1403/02/08
تیرآهن 30ذوب آهن12 متر50016,300,000 تومان1403/02/08

لیست قیمت میلگرد (اردیبهشت 1403)

نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت
ورق گالوانیزه ۰/۴ایران۱ و ۱.۲۵۵.۷۵۴,۰۰۰ تومان
ورق گالوانیزه ۰/۵ایران۱ و ۱.۲۵5.7۵۲,۵۰۰ تومان
ورق گالوانیزه ۰/۶ایران۱ و ۱.۲۵۵.۷۵۲,۰۰۰ تومان
ورق گالوانیزه ۰/۷ایران۱ و ۱.۲۵۵.۷۵۰,۰۰۰ تومان
ورق گالوانیزه ۰/۸ایران۱ و ۱.۲۵۵.۷۵۰,۰۰۰ تومان
ورق گالوانیزه ۰/۹ایران۱ و ۱.۲۵۵.۷۵۰,۰۰۰ تومان
ورق گالوانیزه ۱ایران۱ و ۱.۲۵۵.۷۵۱,۰۰۰ تومان
ورق گالوانیزه ۱.۲۵ایران۱ و ۱.۲۵۵.۷۵۰,۰۰۰ تومان
ورق گالوانیزه ۱.۵ایران۱ و ۱.۲۵۵.۷۵۲,۰۰۰ تومان
ورق گالوانیزه ۲ایران۱ و ۱.۲۵۵.۷۵۹,۰۰۰ تومان

لیست قیمت پروفیل (اردیبهشت 1403)

[wpdatatable id=5]

لیست قیمت ناودانی (اردیبهشت 1403)

[wpdatatable id=6]

لیست قیمت نبشی (اردیبهشت 1403)

[wpdatatable id=7]

لیست قیمت ورق سیاه (اردیبهشت 1403)

[wpdatatable id=8]

لیست قیمت تسمه (اردیبهشت 1403)

[wpdatatable id=9]

لیست قیمت مفتول(اردیبهشت 1403)

[wpdatatable id=10]

لیست قیمت خاموت (اردیبهشت 1403)

[wpdatatable id=11]

لیست قیمت ورق گالوانیزه (اردیبهشت 1403)

[wpdatatable id=12]